Bowl

by Visit Lisboa Shop

€12,00

Ceramic Sardine shaped dish, with sardine. Hand paint. 25.5x7x4.5cm

(*)